Maçarico das rochas (Actitis hypoleucos) - tovieira